Regulamin

STACJA DOM POLSKI – REGULAMIN 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Nieruchomość przy 18-20 Ashburnham Road, Bedford MK40 1DS znana jako Stacja Dom Polski (w skrócie ‘SDP’) jest własnością firmy Polish House (Bedford) Ltd, która na korzyść społeczeństwa polskiego przekazała zarządzanie obiektem firmie Pride of Poland Ltd. 

Każdy odwiedzający ‘SDP’ ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem a wejście na obiekt jest równoznaczne z akceptacją warunków opisanych poniżej. 

Niniejszy Regulamin został podany do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie go na ogólnodostępnej stronie internetowej https://www.facebook.com/stacjadompolski/. Regulamin jest również dostępny w wersji drukowanej do wglądu w lokalu.


§ 2 
ZASADY WSTĘPU


Do ‘SDP’ nie będą wpuszczane osoby poniżej 18 roku życia (z opiekunem mogą przebywać w lokalu do godz. 22:00), odmawiające wylegitymowania lub odmawiające współpracy z pracownikami Ochrony. Nie będę wpuszczane również osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających. 

Zgodnie z przydzieloną licencją, do lokalu nie będą wpuszczane osoby z zewnątrz po godz 1am.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu, ‘SDP’ zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom prezentowanym przez Stację Dom Polski. Dotyczy to również osób przybywających na imprezy prywatne oraz zamknięte.

O wejściu osób na teren Stacji Dom Polski decydują osoby uprawnione tj. pracownik Ochrony lub Zarządcy ‘SDP’, którzy mają prawo odmówić wstępu na teren obiektu bez podania przyczyny oraz w przypadku gdy ilość osób wewnątrz przekroczy dopuszczalną liczbę osób mieszczących się w lokalu.

Przebywać w ‘SDP’ mogą osoby, które wcześniej nie otrzymały zakazu wstępu wydane przez osoby uprawnione. 

Zabrania się posiadania i wnoszenia na teren ‘SDP’ własnego alkoholu,  jedzenia, napojów, środków odurzających, broni palnej i gazowej, noży i ostrych narzędzi a także wyrobów pirotechnicznych i materiałów oraz przedmiotów niebezpiecznych, mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

Pracownik Ochrony za zgodą ma prawo przeszukać zawartości torebek, plecaków oraz odzieży. W przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, Zarządca ‘SDP’ zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren obiektu. 

 

§ 3 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 


‘SDP’ jest obiektem monitorowanym.  

Obsługa Baru ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej. 

Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia na zewnątrz z kuflami, szklankami i butelkami. Obsługa zastrzega sobie prawo do ich usuwania z miejsc gdzie stanowią zagrożenie dla osób i mienia. 

Za wszystkie rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie Stacji Dom Polski Zarządca  nie ponosi odpowiedzialności.

Osoby przebywające w ‘SDP’ są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu i osób trzecich a w razie potrzeby bezpośrednio zgłosić Ochronie niewłaściwe zachowanie lub sytuację zagrożenia spowodowaną przez osoby trzecie. 

Osoby zachowujące się agresywnie (słownie lub fizycznie), przejawiające postawy rasistowskie i ksenofobiczne, lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie obiektu, będące w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające Regulamin ‘SDP’ zostaną wyproszone oraz mogą otrzymać całkowity zakaz wstępu. 

Osoby przebywające w ‘SDP’ mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników oraz Ochrony. Osoby nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa zostaną wyproszone i jeśli sytuacja będzie tego wymagała, zostaną przekazane odpowiednim władzom. 

W ‘SDP’ obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie przystosowanego do tego miejsca dla palących. 

Każda osoba przyjmuje do wiadomości, że może być narażona na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków i świateł mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz wzroku.

 

§ 4 
ZDJĘCIA I REJESTRACJA VIDEO 


Osoby upoważnione oraz zatrudnieni fotografowie i operatorzy kamer mają prawo do rejestracji wybranych wydarzeń. 

Przebywanie w ‘SDP’  podczas wydarzeń jest tożsame z wyrażeniem zgody na bycie fotografowanym i nagrywanym a zarejestrowany materiał  może być wykorzystywany do celów promocyjnych. 

 

§ 5
PARKING 


Dla Gości ‘SDP’ oferujemy bezpłatny parking z przodu budynku od poniedziałku do piątku oraz cały parking (przód i tył) w soboty i niedziele. Parking jest dostępny na czas pobytu w Stacji Dom Polski. 

Na terenie ‘SDP’ obowiązuje całkowity zakaz parkowania aut na noc. Auta pozostawione będą zgłaszane odpowiednim służbom porządkowym. 

Od poniedziałku do piątku na tyłach budynku obowiązuje całkowity zakaz parkowania aut – są to prywatne oznakowane miejsca parkingowe. 


§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


Zarządca ‘SDP’ zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione bilety (jeśli impreza jest biletowana). Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.

Zarządca ‘SDP’ nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązana do odszkodowania za roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.

Zarządca ‘SDP’ nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w lokalu oraz na terenie przyległym.

Za zniszczenia wyposażenia i obiektu  ‘SDP’, osoby które się tego dopuściły, ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.

Skargi i wnioski będą rozpatrywane jedynie, po przedłożeniu ich w formie pisemnej.

Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zarządca ‘SDP’.